stud farm
  • Русский
  • English
  • China

  Agala-Shakh 2013 

  • 骝色
  • 父系 Gundogar
  • 母系: Oraz Niyaz Karadashli
  • 出生地: 俄罗斯莫斯科沙赫泰科马场
  1680 Salamat-Shakh
黄骝色, 2009
1676 Saivan
黑色, 2000
1189 Dialog 870 Garem 11  
1764 Doka 3
2938 Sonata 1101 Turali
1856 Sudba
3647 Mamali
栗色, 1999
1228 Maksut 2 1083 Omar
2014 Mushmula
2794 Malka 1069 Kortik
2853 Moksha
3087 Akylly
枣红色, 2005
 Garadil
黑色, 1993
989 Karader 894 Kerven
1520 Elsona
2180 Garasar 957  Kopel
1977 Kekene
 Ailar
枣红色, 1991
 Yalkymli 2nd 896 Kerogli
1425 Akcha (Melekeik)
2127 Altynai 945 Gerden
1721 Altyngash