stud farm
  • Русский
  • English
  • China

  Aliaskar-Shakh 2019 

  • 枣红色
  • 测量数据: 98 - 0 - 83 - 12,0 (3 дн.)
  • 父系 Gelishikli
  • 母系: Ajrma
  • 出生地: 俄罗斯莫斯科沙赫泰科马场
  1573 Melebaidak
黄骝色, 2002
1056 Dasht
枣红色, 1984
943 Arslan 697 Gelishikli  
1112 Alsona
1769 Dorbaital 883 Kaltaman
1488 Dzhakhan
1998 Malva
骝色, 1981
870 Garem 11 699 Gundogar
1597 Mantiya 7
1820 Medeja 27 858 Ametist
1609 Melekush
 Ajgyuler-Shakh
骝色, 2015
1412 Galaly
黄骝, 2000
1285 Sunkar 21 1098 Saklanma
2196 Gernika 8
2989 Yalkym 2nd  Algyrgush
2990 Yalkym
3225 Afrodita-SuTek
枣红色, 2004
1668 Rovayat 1248 Orlan
2917 Rampa
2517 Agama 1124 Alada
2191 Gel