stud farm
  • Русский
  • English
  • China

  Alisher Shael 2015 

  • 黑骝色
  • 测量数据: 160 - 160 - 182 - 20,0 (3)
  • 父系 El
  • 母系: Temri
  • 出生地: 俄罗斯莫斯科古特比尔马场
  • «俄罗斯青年组预备冠军» (2017)
  1335 Alvan
枣红色, 1999
1057 Dorkush
枣红色, 1984
1063 Karasukhum 871 Gindukush  
1543 Karasar
1843 Sabyrli 917 Sektor
1203 Kagyz
2538 Aita
骝色, 1989
870 Garem 11 699 Gundogar
1597 Mantiya 7
2097 Azaliya 968 Pursat
1896 Algush
4063 Sharida-Shael
灰色, 2001
1166 Gayaz
银白色, 1994
1150 Gajgysyz 990 Karaman
2063 Syjagyl
2883 Pampa 1048 Glazok 11
1834 Pariza
2703 Dargansara
枣红色, 1993
1095 Polot 1010 Sovkhoz 2nd
2051 Sakharnaya
2250 Damdzha 870 Garem 11
1488 Dzhakhan

后代信息

2020

perl. 母 Gyulaj-Shakh 母亲 Guldzhan-Shakh

2021

 

Azgar-Shah

Gainiyar-Shah