stud farm
  • Русский
  • English
  • China

  Aragvi 2007 

  • 编号 3173
  • 黑色
  • 测量数据: 157 - 155 - 174 - 19,5
  • 父系 Kaplan
  • 母系: Tajfa
  • 出生地: 俄罗斯卡尔梅基亚阿克哈马场
  1460 Gulam
金枣红色, 1998
1143 Ashug
黑色, 1993
1054 Gylkujruk 721 Kaplan  
1555 Kelyata
2097 Azaliya 968 Pursat
1896 Algush
2243 Guriya
骝色, 1986
870 Garem 11 699 Gundogar
1597 Mantiya 7
1478 Gyrdy 747 Kir Sakar 2nd
1222 Karakan
2609 Aelita
黑色, 1991
1020 Ajan 2
黑色, 1981
854 Akbelek 2nd 672 Akbar
1193 Elsona
1800 Keramika 12 893 Kepter 18
1306 Morfologia
2097 Azaliya
枣红色, 1983
968 Pursat 779 Peren
1185 Elek
1896 Algush 897 Kizil
1094 Ajden

后代信息

2011 - 骝 母 Azali-Shakh 父亲 1412 Galaly