stud farm
  • Русский
  • English
  • China

  Avar Shael 2022 

  • 编号 01052022
  • l-bay
  • 测量数据: 153 -160 -18,5 (1,5 y)
  • 父系 El
  • 出生地: stud farm Shael
   Alisher Shael
黑骝色, 2015
1335 Alvan
枣红色, 1999
1057 Dorkush 1063 Karasukhum  
1843 Sabyrli
2538 Aita 870 Garem 11
2097 Azaliya
4063 Sharida-Shael
灰色, 2001
1166 Gayaz 1150 Gajgysyz
2883 Pampa
2703 Dargansara 1095 Polot
2250 Damdzha