stud farm
  • Русский
  • English
  • China

  Bartang 2011 

  • 银白色
  • 测量数据: 157 - 159 - 179 - 19,0
  • 父系 Mele Kush
  • 母系: Kalka Sen
  • 出生地: 俄罗斯莫斯科古特比尔马场
  1717 Tyllagush 2nd
黄骝色, 2000
1291 Tyllanur
枣红色, 1990
1014 Telekush 2nd 818 Telekush  
1243 Kachahchi
2108 Aisulu 955 Kemal
1712 Akmaya
 Sajhally (Sergi)
金色, 1995
1146 Vepaly 866 Vatanchi
2049 Saryiag
2920 Sabrina (Sarbina) 1063 Karasukhum
1843 Sabyrli
3240 Bagira (Gulpasyl)
黑色, 1998
989 Karader
黑色, 1977
894 Kerven 736 Keimir
1355 Talant
1520 Elsona 685 Angar
1524 Enish
2436 Pynkhan
骝色, 1982
914 Polotli 779 Peren
1244 Kachkyr
1518 Ельмая 885 Kambar
1184 Elan

后代信息

2015

黑 母 Abzel-Shakh 母亲 3087 Akylly 

骝 公 Ganimed-Shakh 母亲 3647 Mamali

2016

骝 母 Simbar-Shakh 母亲 3939 Simfoniya

骝 母 Abulkhair-Shakh 母亲 Afrodita 2004 (Rovayat - Agama)

黄骝 公 Bashir-Shakh 母亲 3337 Gerkana-Shakh

2017

perl. 母 Kelebek-Shakh 母亲 Kelyata 2012 (Gench - Karadzha)

骝 母 Garam-Shakh 母亲 Gaya-Shakh

黄骝 公 Gabdiyar-Shakh 母亲 3337 Gerkana-Shakh

黑 公 Suranbaj-Shakh 母亲 3939 Simfoniya

2018

黑 公 Biarslan-Shakh 母亲 Suyukli-Shakh

2019

深骝 母 Dilbar-Shakh 母亲 Dzhanuri-Nisa

2020

黑 公 Karader-Shakh 母亲 Agayana-Shakh

2021

Mabar-Shah

Gelin-Shah

2022

公 母亲 Ajsel-Shah