stud farm
  • Русский
  • English
  • China

  Biarslan-Shakh 2018 

  • 黑色
  • 测量数据: 158 - 0 - 172 - 19,0 (2)
  • 父系 Mele Kush
  • 母系: Tajfa
  • 出生地: 俄罗斯莫斯科沙赫泰科马场
  • «俄罗斯青年组冠军» (2020)
   Bartang
银白色, 2011
1717 Tyllagush 2nd
黄骝色, 2000
1291 Tyllanur 1014 Telekush 2nd  
2108 Aisulu
 Sajhally (Sergi) 1146 Vepaly
2920 Sabrina (Sarbina)
3240 Bagira (Gulpasyl)
黑色, 1998
989 Karader 894 Kerven
1520 Elsona
2436 Pynkhan 914 Polotli
1518 Ельмая
 Suyukli-Shakh
黑色, 2014
1160 Garant (Akhal 2nd)
黑色, 1991
1052 Gubalak 5 944 Gaukhar 4
1800 Keramika 12
1872 Tsitata 4 860 Ararat
1697 Zikada
3939 Simfoniya
黑色, 2000
1228 Maksut 2 1083 Omar
2014 Mushmula
2922 Sakata 1069 Kortik
2450 Sajathanum