stud farm
  • Русский
  • English
  • China

  Dzhajlan-Shakh 2020 

  • 骝色
  • 测量数据: 133 - 0 - 134 - 15,5 (7 mo.)
  • 父系 Mele Kush
  • 母系: Dursun Gul
  • 出生地: 俄罗斯莫斯科沙赫泰科马场
   Ganimed-Shakh
骝色, 2015
 Bartang
银白色, 2011
1717 Tyllagush 2nd 1291 Tyllanur  
 Sajhally (Sergi)
3240 Bagira (Gulpasyl) 989 Karader
2436 Pynkhan
3647 Mamali
栗色, 1999
1228 Maksut 2 1083 Omar
2014 Mushmula
2794 Malka 1069 Kortik
2853 Moksha
 Dzhanuri
黑色, 2013
1328 Aknur
枣红色, 2001
1120 Akbelek 942 Alvan
1700 Cholmaja
2867 Novgul  Kerem (Kemerli 2nd)
2316 Karagyima
3445 Dzhakhan
黄骝色, 1998
1143 Ashug 1054 Gylkujruk
2097 Azaliya
2257 Dzhungarya 870 Garem 11
1764 Doka 3