stud farm
  • Русский
  • English
  • China

  Dzhanuri 2013 

  • 黑色
  • 测量数据: 159 - 164 - 194 - 18,5
  • 父系 Everdy Teleke
  • 母系: Dursun Gul
  • 出生地: 俄罗斯尼萨马场
  • «俄罗斯青年组预备冠军» (2015)
  1328 Aknur
枣红色, 2001
1120 Akbelek
灰色, 1988
942 Alvan 850 Azamat  
1589 Lebap
1700 Cholmaja  Kerem
1516 Elmaja
2867 Novgul
枣红色, 1991
 Kerem (Kemerli 2nd) 890 Kemerli
1840 Pudra
2316 Karagyima 885 Kambar
1570 Kichigul
3445 Dzhakhan
黄骝色, 1998
1143 Ashug
黑色, 1993
1054 Gylkujruk 721 Kaplan
1555 Kelyata
2097 Azaliya 968 Pursat
1896 Algush
2257 Dzhungarya
骝色, 1984
870 Garem 11 699 Gundogar
1597 Mantiya 7
1764 Doka 3 897 Kizil
1821 Mekan

后代信息

2017 - 骝 公 Dzhangaraj-Shakh 父亲 Gedem-Shakh

2019 - 黑骝 母 Dilbar-Shakh 父亲 Bartang

2020 - 骝 母 Dzhajlan-Shakh 父亲 Ganimed-Shakh