stud farm
  • Русский
  • English
  • China

  Gainiyar-Shah 2021 

  • 编号 09052021
  • buckskin
  • 测量数据: 148-152-17,5 (1y)
  • 父系 El
  • 母系: Gyarsashli
  • 出生地: 俄罗斯莫斯科沙赫泰科马场
   Alisher Shael
黑骝色, 2015
1335 Alvan
枣红色, 1999
1057 Dorkush 1063 Karasukhum  
1843 Sabyrli
2538 Aita 870 Garem 11
2097 Azaliya
4063 Sharida-Shael
灰色, 2001
1166 Gayaz 1150 Gajgysyz
2883 Pampa
2703 Dargansara 1095 Polot
2250 Damdzha
3337 Gerkana-Shakh
枣红色, 2007
1412 Galaly
黄骝, 2000
1285 Sunkar 21 1098 Saklanma
2196 Gernika 8
2989 Yalkym 2nd  Algyrgush
2990 Yalkym
3316 Garlygach
枣红色, 2001
1293 Farukh 19 949 Dornazarbek
1867 Feja 2nd
2686 Gulshen 1189 Dialog
1918 Gaskon