stud farm
  • Русский
  • English
  • China

  Gajduvsyz-Shakh 2008 

  • 金色
  • 测量数据: 164 - 0 - 184 - 20,0
  • 父系 Sovkhoz 2nd
  • 母系: Tajfa
  • 出生地: 俄罗斯莫斯科沙赫泰科马场
  1412 Galaly
黄骝, 2000
1285 Sunkar 21
枣红色,, 1989
1098 Saklanma 1010 Sovkhoz 2nd  
1843 Sabyrli
2196 Gernika 8 946 Gomon 4
1819 Malaysia 17
2989 Yalkym 2nd
骝色,, 1993
 Algyrgush 938 Agyrbash
1933 Gulsaira
2990 Yalkym 977 Arkadag
2086 Yaprak
3939 Simfoniya
黑色, 2000
1228 Maksut 2
黑色, 1989
1083 Omar 910 Opal
1631 Oktava
2014 Mushmula 960 Muhtar
1305 Moroshka
2922 Sakata
枣红色, 1993
1069 Kortik 969 Rokot
1987 Korsika
2450 Sajathanum 985 Dagestan
1726 Arfa