stud farm
  • Русский
  • English
  • China

  Gajsar-Shakh 2020 

  • 黄骝色
  • 测量数据: 156 - 0 - 173 - 19,5 (1y 9 m.)
  • 父系 Mele Kush
  • 母系: Gyarsashli
  • 出生地: 俄罗斯莫斯科沙赫泰科马场
   Ganimed-Shakh
骝色, 2015
 Bartang
银白色, 2011
1717 Tyllagush 2nd 1291 Tyllanur  
 Sajhally (Sergi)
3240 Bagira (Gulpasyl) 989 Karader
2436 Pynkhan
3647 Mamali
栗色, 1999
1228 Maksut 2 1083 Omar
2014 Mushmula
2794 Malka 1069 Kortik
2853 Moksha
3337 Gerkana-Shakh
枣红色, 2007
1412 Galaly
黄骝, 2000
1285 Sunkar 21 1098 Saklanma
2196 Gernika 8
2989 Yalkym 2nd  Algyrgush
2990 Yalkym
3316 Garlygach
枣红色, 2001
1293 Farukh 19 949 Dornazarbek
1867 Feja 2nd
2686 Gulshen 1189 Dialog
1918 Gaskon