stud farm
  • Русский
  • English
  • China

  Galaly 2000 

  • 编号 1412
  • 黄骝
  • 测量数据: 164 - 161 - 178 - 20,0
  • 父系 Sovkhoz 2nd
  • 母系: Elkab
  • 出生地: 土库曼斯坦阿什哈巴德区世界马场
  1285 Sunkar 21
枣红色,, 1989
1098 Saklanma
枣红色, 1983
1010 Sovkhoz 2nd 871 Gindukush  
1630 Okis
1843 Sabyrli 917 Sektor
1203 Kagyz
2196 Gernika 8
枣红色, 1982
946 Gomon 4 933 Horog
1616 Merkenka 20
1819 Malaysia 17 904 Melekush
1683 Turtushka 18
2989 Yalkym 2nd
骝色,, 1993
 Algyrgush
骝色, 1982
938 Agyrbash 685 Angar
1234 Karry
1933 Gulsaira  Keshisakar II
1598 Mahmal
2990 Yalkym
骝色, 1988
977 Arkadag 861 Ahal
1604 Maja
2086 Yaprak  Duman
1703 Yalkym

后代信息

2007

骝 公Gajrat-Shakh 母亲 3039 Ajgul

枣 母 Gerkana-Shakh 母亲 3316 Gerkana-Shakh

枣 母 Abigal  母亲 3008 Agzala-Dan (Gajgysyz - Ajmengli)

2008

枣 公 Gaukhat-Shakh 母亲 4032 Khajpala (Poisk - Khanum)

金 公 Gajduvsyz-Shakh 母亲3939 Simfoniya

骝 母 ena-Kan 母亲 3274 Belki (Murgab - Pampa)

2010

枣 母 Galsa-Shakh 母亲 3939 Simfoniya

骝 公 Gudrat-Shakh 母亲 3316 Gerkana-Shakh

2011

骝 母 Azali-Shakh 母亲 3173 Aragvi (Gulam - Aelita)

骝 公 Gudzhur-Shakh 母亲 3087 Akylly

浅 金 母 Mardzhana-Shakh 母亲 3647 Mamali

2012

栗 公 Belek-Shakh 母亲 3647 Mamali

骝 公 Gallar-Shakh 母亲 3270 Bigoim

黄 骝 公 Gedem-Shakh 母亲 3316 Gerkana-Shakh

2013

枣 公 Gurlan-Shakh 母亲 3333 Gensilik (Sajvan - Gumberi)

2015

骝 母 Biyagul-Shakh 母亲 3270 Bigoim

骝 公 Kemilgadyr-Shakh 母亲 Karmelita 2011 (Tyllagush 2nd - Karakush)

骝 母 Ajgyuler-Shakh 母亲 Afrodita 2004 (Rovayat - Agama)

2016

枣 母 Alibet-Shakh 母亲 3087 Akylly

骝 母 Bakhtigul-Shakh 母亲 3270 Bigoim

栗 公 Gymmat-Shakh 母亲 Gamilya

骝 公 Patakh-Shakh 母亲 Pandora 2004 (Rovayat - Prima)

2017

黑骝 公 Bagor-Shakh 母亲 3270 Bigoim

枣 公 Sagadat-Shakh 母亲 Syujmyk-Shakh

骝. 公 Gayar-Shakh 母亲 Gamilya

2018

白 公 Ganat-Shakh 母亲 Psikheya

金 公 Gyulduz-Shakh 母亲 Gamilya

2019

枣 公 Bektugan-Shakh 母亲 3270 Bigoim

骝. 公 枣ar-Shakh 母亲 Biryusa

黄骝. 公 Gilgamesh-Shakh 母亲 Gamilya

白 公 Gazanfar-Shakh 母亲 Funaj-Khanum

2020

枣 母 Pinar-Shakh 母亲 Psikheya

栗 公 Gyurkhan-Shakh 母亲 Arzigul-Shakh

白 公 Gafur-Shakh 母亲 Gamilya

骝. 公 Gayarhan-Shakh 母亲 3087 Akylly

枣 母 Ajperi-Shakh 母亲 Apparel

骝. 公 Bakhadyr-Shakh 母亲 Biryusa