stud farm
  • Русский
  • English
  • China

  Galiya-Shah 2022 

  • 编号 15032022
  • 骝色
  • 测量数据: 158 - 165 - 19,5 ( 2 y)
  • 父系 Melekush
  • 出生地: Shah-Teke stud farm, Moscow, Russia
   Polatgush-Shakh
黑色, 2015
1160 Garant (Akhal 2nd)
黑色, 1991
1052 Gubalak 5 944 Gaukhar 4  
1800 Keramika 12
1872 Tsitata 4 860 Ararat
1697 Zikada
3811 Pandora
黑色, 2004
1668 Rovayat 1248 Orlan
2917 Rampa
3867 Prima 1231 Mangyt
2892 Pervana
 Garam-Shakh
骝色, 2017
 Bartang
银白色, 2011
1717 Tyllagush 2nd 1291 Tyllanur
 Sajhally (Sergi)
3240 Bagira (Gulpasyl) 989 Karader
2436 Pynkhan
 Gaya-Shakh
枣红色, 2012
1458 Gudzhurly 1174 Goar 17
2180 Garasar
3333 Gensilik 1676 Saivan
3392 Gumberi