stud farm
  • Русский
  • English
  • China

  Gaon Shael 2009 

  • 骝色
  • 测量数据: 162 - 0 - 185 - 20,0
  • 父系 Sovkhoz 2nd
  • 母系: Pel
  • 出生地: Shamborant Stud, Russia
  1409 Gazyr Shael
黑, 1999
1079 Melesur
黑骝色, 1987
1010 Sovkhoz 2nd 871 Gindukush  
1630 Okis
2051 Sakharnaya 936 Yalta
1843 Sabyrli
2643 Gezerli 27
金色, 1991
1083 Omar 910 Opal
1631 Oktava
2187 Gvozdika 13 919 Sere
1919 Gaja
3439 Dzhagali
骝色, 1998
1185 Dzhasman
金枣红色, 1994
1115 Yasman 9 870 Garem 11
1880 Yalma
2250 Damdzha 870 Garem 11
1488 Dzhakhan
2647 Geli
骝色, 1992
1038 Gaisan 7 985 Dagestan
1919 Gaja
2003 Melegyl 927 Fakel
1600 Mahym