stud farm
  • Русский
  • English
  • China

  Gaukhar-Shakh 2014 

  • 枣红色
  • 父系 Gundogar
  • 母系: Gyarsashli
  • 出生地: 俄罗斯莫斯科沙赫泰科马场
  1160 Garant (Akhal 2nd)
黑色, 1991
1052 Gubalak 5
枣红色, 1987
944 Gaukhar 4 870 Garem 11  
1616 Merkenka 20
1800 Keramika 12 893 Kepter 18
1306 Morfologia
1872 Tsitata 4
灰色, 1976
860 Ararat 668 Absent
1236 Karta
1697 Zikada 930 Finish
1392 Ziganka
3337 Gerkana-Shakh
枣红色, 2007
1412 Galaly
黄骝, 2000
1285 Sunkar 21 1098 Saklanma
2196 Gernika 8
2989 Yalkym 2nd  Algyrgush
2990 Yalkym
3316 Garlygach
枣红色, 2001
1293 Farukh 19 949 Dornazarbek
1867 Feja 2nd
2686 Gulshen 1189 Dialog
1918 Gaskon