stud farm
  • Русский
  • English
  • China

  Gensilik 2007 

  • 编号 3333
  • 黑色
  • 测量数据: 156 - 157 - 177 - 18,5
  • 父系 Gundogar
  • 母系: Kizyl Mer
  • 出生地: 俄罗斯卡尔梅基亚阿克哈马场
  1676 Saivan
黑色, 2000
1189 Dialog
黑骝色, 1986
870 Garem 11 699 Gundogar  
1597 Mantiya 7
1764 Doka 3 897 Kizil
1821 Mekan
2938 Sonata
栗色, 1990
1101 Turali 935 Yulduz
1685 Fakia
1856 Sudba 929 Final
1327 Saiga
3392 Gumberi
枣红色, 2003
1079 Melesur
黑骝色, 1987
1010 Sovkhoz 2nd 871 Gindukush
1630 Okis
2051 Sakharnaya 936 Yalta
1843 Sabyrli
2243 Guriya
骝色, 1986
870 Garem 11 699 Gundogar
1597 Mantiya 7
1478 Gyrdy 747 Kir Sakar 2nd
1222 Karakan

后代信息

2012 - 枣红色 母 Gaya-Shakh 父亲 1458 Gudzhurly 2000 (Goar - Garasar)

2013 - 枣红色 公 Gurlan-Shakh 父亲 1412 Galaly