stud farm
  • Русский
  • English
  • China

  Gyezel-Shakh 2019 

  • 骝色
  • 测量数据: 158 - 0 - 170 - 19,0 ( 2 year)
  • 父系 Gundogar
  • 母系: Gyarsashli
  • 出生地: 俄罗斯莫斯科沙赫泰科马场
   Sarmat-Shakh
白色, 2013
1680 Salamat-Shakh
黄骝色, 2009
1676 Saivan 1189 Dialog  
2938 Sonata
3647 Mamali 1228 Maksut 2
2794 Malka
3885 Rovana
金色, 2004
1638 Piastr 1095 Polot
2434 Pudokhan
2917 Rampa 1087 Parakhat
2439 Rena
3337 Gerkana-Shakh
枣红色, 2007
1412 Galaly
黄骝, 2000
1285 Sunkar 21 1098 Saklanma
2196 Gernika 8
2989 Yalkym 2nd  Algyrgush
2990 Yalkym
3316 Garlygach
枣红色, 2001
1293 Farukh 19 949 Dornazarbek
1867 Feja 2nd
2686 Gulshen 1189 Dialog
1918 Gaskon