stud farm
  • Русский
  • English
  • China

  Gyulaj-Shakh 2020 

  • 银白色
  • 测量数据: 140 - 0 - 147 - 17,5 (9 mo.)
  • 父系 El
  • 母系: Gyarsashli
  • 出生地: 俄罗斯莫斯科沙赫泰科马场
   Alisher Shael
黑骝色, 2015
1335 Alvan
枣红色, 1999
1057 Dorkush 1063 Karasukhum  
1843 Sabyrli
2538 Aita 870 Garem 11
2097 Azaliya
4063 Sharida-Shael
灰色, 2001
1166 Gayaz 1150 Gajgysyz
2883 Pampa
2703 Dargansara 1095 Polot
2250 Damdzha
 Guldzhan-Shakh
骝色, 2013
1411 Gajsan
黑骝色, 2001
1150 Gajgysyz 990 Karaman
2063 Syjagyl
3953 Soriya 23 1098 Saklanma
2489 Khajda 15
3337 Gerkana-Shakh
枣红色, 2007
1412 Galaly 1285 Sunkar 21
2989 Yalkym 2nd
3316 Garlygach 1293 Farukh 19
2686 Gulshen