stud farm
  • Русский
  • English
  • China

  Karader-Shakh 2020 

  • 黑色
  • 测量数据: 162 - 0 - 165 - 19,5 ( 3 y)
  • 父系 Mele Kush
  • 母系: Oraz Niyaz Karadashli
  • 出生地: 俄罗斯莫斯科沙赫泰科马场
  • «俄罗斯冠军» (2023)
   Bartang
银白色, 2011
1717 Tyllagush 2nd
黄骝色, 2000
1291 Tyllanur 1014 Telekush 2nd  
2108 Aisulu
 Sajhally (Sergi) 1146 Vepaly
2920 Sabrina (Sarbina)
3240 Bagira (Gulpasyl)
黑色, 1998
989 Karader 894 Kerven
1520 Elsona
2436 Pynkhan 914 Polotli
1518 Ельмая
 Agayana-Shakh
黑色, 2014
1160 Garant (Akhal 2nd)
黑色, 1991
1052 Gubalak 5 944 Gaukhar 4
1800 Keramika 12
1872 Tsitata 4 860 Ararat
1697 Zikada
3087 Akylly
枣红色, 2005
 Garadil 989 Karader
2180 Garasar
 Ailar  Yalkymli 2nd
2127 Altynai