stud farm
  • Русский
  • English
  • China

  Melanta-Shakh 2018 

  • 枣红色
  • 测量数据: 160 - 0 - 190 - 20 (4y.o)
  • 父系 Posman
  • 母系: Tajfa
  • 出生地: 俄罗斯莫斯科沙赫泰科马场
   Tsair-Shael
黑色, 2009
1554 Makka-Shael
灰色, 2004
1166 Gayaz 1150 Gajgysyz  
2883 Pampa
3047 Ajdzhan-Shael 1185 Dzhasman
2536 Ajran
3047 Ajdzhan-Shael
枣红色, 2000
1185 Dzhasman 1115 Yasman 9
2250 Damdzha
2536 Ajran 1083 Omar
2154 Atlasnaya
3647 Mamali
栗色, 1999
1228 Maksut 2
黑色, 1989
1083 Omar 910 Opal
1631 Oktava
2014 Mushmula 960 Muhtar
1305 Moroshka
2794 Malka
金色, 1994
1069 Kortik 969 Rokot
1987 Korsika
2853 Moksha 1073 Meidanli
1900 Angarka