stud farm
  • Русский
  • English
  • China

  Mirgalim-Shakh 2019 

  • 枣红色
  • 测量数据: 158 - 0 - 162 - 19 ( 2,5 y)
  • 父系 Gelishikli
  • 母系: Tajfa
  • 出生地: 俄罗斯莫斯科沙赫泰科马场
  1573 Melebaidak
黄骝色, 2002
1056 Dasht
枣红色, 1984
943 Arslan 697 Gelishikli  
1112 Alsona
1769 Dorbaital 883 Kaltaman
1488 Dzhakhan
1998 Malva
骝色, 1981
870 Garem 11 699 Gundogar
1597 Mantiya 7
1820 Medeja 27 858 Ametist
1609 Melekush
 Agayana-Shakh
黑色, 2014
1160 Garant (Akhal 2nd)
黑色, 1991
1052 Gubalak 5 944 Gaukhar 4
1800 Keramika 12
1872 Tsitata 4 860 Ararat
1697 Zikada
3087 Akylly
枣红色, 2005
 Garadil 989 Karader
2180 Garasar
 Ailar  Yalkymli 2nd
2127 Altynai