stud farm
  • Русский
  • English
  • China

  Paj 2005 

  • 枣红色
  • 测量数据: 155 - 156 - 175 - 19,0
  • 母系: Kalka Sen
  • 出生地: 土库曼斯坦尼亚佐夫马场
   Pejkam
枣红色, 1991
 Pajkhasli
深枣红色, 1985
 Buyan xx Thb. stallion  
1833 Parakhat
2265 Dor Sakar 890 Kemerli
1811a Klyatva
 Sashli
黑色, 1985
 Sekhrali 917 Sektor
1811a Klyatva
 Guncha 2nd  Tedzhen
1833 Parakhat
 Elguncha
枣红色, 1998
1174 Goar 17
骝色, 1986
944 Gaukhar 4 870 Garem 11
1616 Merkenka 20
2005 Menaka 15 959 Moment 13
1725 Arteria 11
2292 Enysh 2nd 35
黑色, 1986
894 Kerven 736 Keimir
1355 Talant
1520 Elsona 685 Angar
1524 Enish

后代信息

2010

buch. 公 Pamir-Shakh 母亲 3885 Rovana

2011

黑 公 Pakhlavan-Shakh 母亲 3885 Rovana

黑 公 Pervez-Shakh 母亲 3939 Simfoniya

2012

枣红色 公 Parlak-Shakh 母亲 Romashka

枣红色 母 Suluu-Shakh 母亲 3939 Simfoniya