stud farm
  • Русский
  • English
  • China

  Parlak-Shakh 2012 

  • 枣红色
  • 母系: Pel
  • 出生地: 俄罗斯莫斯科沙赫泰科马场
   Paj
枣红色, 2005
 Pejkam
枣红色, 1991
 Pajkhasli  Buyan  
2265 Dor Sakar
 Sashli  Sekhrali
 Guncha 2nd
 Elguncha
枣红色, 1998
1174 Goar 17 944 Gaukhar 4
2005 Menaka 15
2292 Enysh 2nd 35 894 Kerven
1520 Elsona
 Romashka
骝色, 2007
1559 Manas
枣红色, 1995
1095 Polot 1010 Sovkhoz 2nd
2051 Sakharnaya
2014 Mushmula 960 Muhtar
1305 Moroshka
3886 Rodoguna
金骝色, 1996
1150 Gajgysyz 990 Karaman
2063 Syjagyl
2917 Rampa 1087 Parakhat
2439 Rena