stud farm
  • Русский
  • English
  • China

  Sagadat-Shakh 2017 

  • 枣红色
  • 测量数据: 158 - 162 - 180 - 20,5 (3)
  • 父系 Sovkhoz 2nd
  • 母系: Tajfa
  • 出生地: 俄罗斯莫斯科沙赫泰科马场
  1412 Galaly
黄骝, 2000
1285 Sunkar 21
枣红色,, 1989
1098 Saklanma 1010 Sovkhoz 2nd  
1843 Sabyrli
2196 Gernika 8 946 Gomon 4
1819 Malaysia 17
2989 Yalkym 2nd
骝色,, 1993
 Algyrgush 938 Agyrbash
1933 Gulsaira
2990 Yalkym 977 Arkadag
2086 Yaprak
 Syujmyk-Shakh
黑色, 2013
1680 Salamat-Shakh
黄骝色, 2009
1676 Saivan 1189 Dialog
2938 Sonata
3647 Mamali 1228 Maksut 2
2794 Malka
3939 Simfoniya
黑色, 2000
1228 Maksut 2 1083 Omar
2014 Mushmula
2922 Sakata 1069 Kortik
2450 Sajathanum