stud farm
  • Русский
  • English
  • China

  Salama-Shakh 2020 

  • 黑色
  • 测量数据: 135 - 0 - 146 - 16,0 (9 mo.)
  • 父系 Skak
  • 母系: Tajfa
  • 出生地: 俄罗斯莫斯科沙赫泰科马场
   Khalil Shael
黑色, 2015
1731 Khair
骝色, 1997
1280 Singapur 918 Senagat  
1753 Gurat
2703 Dargansara 1095 Polot
2250 Damdzha
 Yafit Shael
栗色, 2010
1676 Saivan 1189 Dialog
2938 Sonata
4079 Yajran 1248 Orlan
2991 Jangylai
 Syujmyk-Shakh
黑色, 2013
1680 Salamat-Shakh
黄骝色, 2009
1676 Saivan 1189 Dialog
2938 Sonata
3647 Mamali 1228 Maksut 2
2794 Malka
3939 Simfoniya
黑色, 2000
1228 Maksut 2 1083 Omar
2014 Mushmula
2922 Sakata 1069 Kortik
2450 Sajathanum