stud farm
  • Русский
  • English
  • China

  Samgar-Shakh 2015 

  • 黑色
  • 测量数据: 157 - 0 - 184 - 20,0 (3,5)
  • 父系 Gundogar
  • 母系: Tajfa
  • 出生地: 俄罗斯莫斯科沙赫泰科马场
  1160 Garant (Akhal 2nd)
黑色, 1991
1052 Gubalak 5
枣红色, 1987
944 Gaukhar 4 870 Garem 11  
1616 Merkenka 20
1800 Keramika 12 893 Kepter 18
1306 Morfologia
1872 Tsitata 4
灰色, 1976
860 Ararat 668 Absent
1236 Karta
1697 Zikada 930 Finish
1392 Ziganka
3939 Simfoniya
黑色, 2000
1228 Maksut 2
黑色, 1989
1083 Omar 910 Opal
1631 Oktava
2014 Mushmula 960 Muhtar
1305 Moroshka
2922 Sakata
枣红色, 1993
1069 Kortik 969 Rokot
1987 Korsika
2450 Sajathanum 985 Dagestan
1726 Arfa