stud farm
  • Русский
  • English
  • China

  Samurai-Shakh 2009 

  • 银白色
  • 父系 Gundogar
  • 出生地: 俄罗斯莫斯科沙赫泰科马场
  1676 Saivan
黑色, 2000
1189 Dialog
黑骝色, 1986
870 Garem 11 699 Gundogar  
1597 Mantiya 7
1764 Doka 3 897 Kizil
1821 Mekan
2938 Sonata
栗色, 1990
1101 Turali 935 Yulduz
1685 Fakia
1856 Sudba 929 Final
1327 Saiga
3633 Majgul-Shakh
骝色, 2004
1150 Gajgysyz
黑骝色, 1988
990 Karaman 895 Kermek 2nd
1689 Fialka
2063 Syjagyl 685 Angar
1668 Syjahat
3647 Mamali
栗色, 1999
1228 Maksut 2 1083 Omar
2014 Mushmula
2794 Malka 1069 Kortik
2853 Moksha

后代信息