stud farm
  • Русский
  • English
  • China

  Savanna-Shakh 2009 

  • 黑色
  • 测量数据: 158 - 167 - 186 - 19,0
  • 父系 Gundogar
  • 母系: Tajfa
  • 出生地: 俄罗斯莫斯科沙赫泰科马场
  1676 Saivan
黑色, 2000
1189 Dialog
黑骝色, 1986
870 Garem 11 699 Gundogar  
1597 Mantiya 7
1764 Doka 3 897 Kizil
1821 Mekan
2938 Sonata
栗色, 1990
1101 Turali 935 Yulduz
1685 Fakia
1856 Sudba 929 Final
1327 Saiga
3939 Simfoniya
黑色, 2000
1228 Maksut 2
黑色, 1989
1083 Omar 910 Opal
1631 Oktava
2014 Mushmula 960 Muhtar
1305 Moroshka
2922 Sakata
枣红色, 1993
1069 Kortik 969 Rokot
1987 Korsika
2450 Sajathanum 985 Dagestan
1726 Arfa