stud farm
  • Русский
  • English
  • China

  Simfoniya 2000 

  • 编号 3939
  • 黑色
  • 测量数据: 157 - 157 - 187 - 19,0
  • 父系 Fakirpelvan
  • 母系: Tajfa
  • 出生地: 俄罗斯阿哈勒特瑟维斯马场
  1228 Maksut 2
黑色, 1989
1083 Omar
黑色, 1981
910 Opal 828 Fakirpelvan  
1310 Ovgan
1631 Oktava 932 Khorgos
1627 Ovodan
2014 Mushmula
骝色, 1981
960 Muhtar 858 Ametist
1609 Melekush
1305 Moroshka 763 Master
1131 Asa 26
2922 Sakata
枣红色, 1993
1069 Kortik
枣红色, 1985
969 Rokot 902 Kyrgy
1842 Rovshan
1987 Korsika 897 Kizil
1547 Karusel
2450 Sajathanum
栗色, 1985
985 Dagestan 935 Yulduz
1685 Fakia
1726 Arfa 858 Ametist
1416 Aishat

后代信息

2008 - 金 公 Gajduvsyz-Shakh 父亲 1412 Galaly

2009 - 黑 母 Savanna-Shakh 父亲 1676 Sajvan

2010 - 枣红色 母 Galsa-Shakh 父亲 1412 Galaly

2012 - 枣红色 母 Suluu-Shakh 父亲 Paj

2013 - 骝 母 Syujmyk-Shakh 父亲 1680 Salamat-Shakh

2014 - 黑 母 Suyukli-Shakh 父亲 1160 Garant

2015 - 黑 公 Samgar-Shakh 父亲 1160 Garant

2016 - 骝 母 Simbar-Shakh 父亲 Bartang

2017 - 黑 公 Suranbaj-Shakh 父亲 Bartang

2018 - ch. 公 Amar-Shakh 父亲 Tsair Shael (Makka Shael - Ajdzhan)