stud farm
  • Русский
  • English
  • China

  Suluu-Shakh 2012 

  • 枣红色
  • 母系: Tajfa
  • 出生地: 俄罗斯莫斯科沙赫泰科马场
   Paj
枣红色, 2005
 Pejkam
枣红色, 1991
 Pajkhasli  Buyan  
2265 Dor Sakar
 Sashli  Sekhrali
 Guncha 2nd
 Elguncha
枣红色, 1998
1174 Goar 17 944 Gaukhar 4
2005 Menaka 15
2292 Enysh 2nd 35 894 Kerven
1520 Elsona
3939 Simfoniya
黑色, 2000
1228 Maksut 2
黑色, 1989
1083 Omar 910 Opal
1631 Oktava
2014 Mushmula 960 Muhtar
1305 Moroshka
2922 Sakata
枣红色, 1993
1069 Kortik 969 Rokot
1987 Korsika
2450 Sajathanum 985 Dagestan
1726 Arfa