stud farm
  • Русский
  • English
  • China

  Suranbaj-Shakh 2017 

  • 黑色
  • 父系 Mele Kush
  • 母系: Tajfa
  • 出生地: 俄罗斯莫斯科沙赫泰科马场
   Bartang
银白色, 2011
1717 Tyllagush 2nd
黄骝色, 2000
1291 Tyllanur 1014 Telekush 2nd  
2108 Aisulu
 Sajhally (Sergi) 1146 Vepaly
2920 Sabrina (Sarbina)
3240 Bagira (Gulpasyl)
黑色, 1998
989 Karader 894 Kerven
1520 Elsona
2436 Pynkhan 914 Polotli
1518 Ельмая
3939 Simfoniya
黑色, 2000
1228 Maksut 2
黑色, 1989
1083 Omar 910 Opal
1631 Oktava
2014 Mushmula 960 Muhtar
1305 Moroshka
2922 Sakata
枣红色, 1993
1069 Kortik 969 Rokot
1987 Korsika
2450 Sajathanum 985 Dagestan
1726 Arfa