stud farm
  • Русский
  • English
  • China

  Suyukli-Shakh 2014 

  • 黑色
  • 测量数据: 160 - 165 - 190 - 20,0
  • 父系 Gundogar
  • 母系: Tajfa
  • 出生地: 俄罗斯莫斯科沙赫泰科马场
  • «莫斯科青年组预备冠军» (2016)
  1160 Garant (Akhal 2nd)
黑色, 1991
1052 Gubalak 5
枣红色, 1987
944 Gaukhar 4 870 Garem 11  
1616 Merkenka 20
1800 Keramika 12 893 Kepter 18
1306 Morfologia
1872 Tsitata 4
灰色, 1976
860 Ararat 668 Absent
1236 Karta
1697 Zikada 930 Finish
1392 Ziganka
3939 Simfoniya
黑色, 2000
1228 Maksut 2
黑色, 1989
1083 Omar 910 Opal
1631 Oktava
2014 Mushmula 960 Muhtar
1305 Moroshka
2922 Sakata
枣红色, 1993
1069 Kortik 969 Rokot
1987 Korsika
2450 Sajathanum 985 Dagestan
1726 Arfa

后代信息

2018 - bl. colt Biarslan-Shakh from Bartang