stud farm
 • Русский
 • English
 • China

2020年配种季总结

31.07.2020

1. Alam 2009 (Aknur- Asama):

 • Ajgyuler-Shakh 2014 (Galaly - Afrodita-SuTek)
 • Apparel 2010 (Apak-Khan - Altyngozel)

 2.Temirhan2010 (Mustang - Tagalla):

 • Agayana-Shakh 2014 (Garant - Akylly)
 • Bazarkuli-shakh 2014 (Garant - Bigoim)
 • Rusalka 2012 (Rum - Asama)

3. Bartang 2011 (Tyllagush 2nd - Bagira (Gulpasyl)):

 • Gaya-Shakh 2012 (Gudzhurly - Gensilik)
 • Dzhanuri-Nisa 2013 (Aknur- Dzhakhan)
 • Mamali 1999 (Maksut - Malka)

4. Sarmat-Shakh 2013 (Salamat-Shakh - Rovana):

 • Arzigul-Shakh 2015 (Garant - Aigul)
 • Bakhtigul-shakh 2016 (Galaly - Bigoim)
 • Guldzhan-Shakh2013 (Gajsan- Gerkana-Shakh)

5. Alisher Shail 2015 (Alvan - Sharida Shail):

 • Birjuka 2012 (Kangam - Bagira (Gulpasyl))
 • Gerkana-Shakh 2007 (Galaly - Garligach)

6. Polatgush-shakh 2015 (Garant - Pandora):

 • Akylly 2005 (Garadil - Ailar)
 • Funai-Hanum 2010 (Novruz - Fergana)

7. Bashir-shakh 2016 (Bartang - Gerkana-Shakh):

 • Asama 2003 (Majdan - Azaliya)
 • Ljutnia-Nisa 2005 (Gardash - Dzhida)