stud farm
  • Русский
  • English
  • China

2020年产驹

30.06.2020

:

Gajsar-Shakh 黄骝色( Ganimed-Shakh - Gerkana-Shakh)

Gafur-Shakh 白色(Galaly - Gamilya)

Gayarhan-Shakh 骝色(Galaly - Akylly)

Gyurkhan-Shakh 栗色(Galaly - Arzigul-Shakh)

Karader-Shakh褐色(Bartang - Agayana-Shakh)

Salman-Shakh 白色(Sarmat-Shakh - Biyagul-Shakh)

Sufiyan-Shakh 骝色(Sarmat-Shakh - Asama)

:

Ajperi-Shakh 枣红色(Galaly - Apparel)

Gyulaj-Shakh 白色(Alisher Shail -  Guldzhan-Shakh)

Dzhajlan-Shakh 枣红色( Ganimed-Shakh - Dzhanuri-Nisa)

Pinar-Shakh т.-枣红色(Galaly - Psikheya)

Salama-Shakh 褐色(Khalil Shael - Syujmyk-Shakh)