stud farm
  • Русский
  • English
  • China

2019年配种季计划

21.05.2019

1. Galaly 2000 (Sunkar - Yalkym 2nd):

- Akylly 2005 (Garadil - Ailar)

- Apparel 2010 (Apak-Khan - Altyngozel)

- Arzigul-Shakh 2015 (Garant - Aigul)

- Gamilya 2012 (Melebaidak - Girkania)

- Psikheya 2011 (Kangam - Pandora)

- Rusalka 2012 (Rum - Asama)

2. Alam 2009 (Aknur- Asama):

- Ajgyuler-Shakh 2014 (Galaly - Afrodita-SuTek)

- Birjuka 2012 (Kangam - Bagira (Gulpasyl))

- Gaya-Shakh 2012 (Galaly - Gensilik)

3. Bartang 2011 (Tyllagush 2nd - Bagira (Gulpasyl)):

- Agayana-Shakh 2014 (Garant - Akylly)

- Mamali 1999 (Maksut - Malka)

4. Sarmat-Shakh 2013 (Salamat-Shakh - Rovana):

- Asama 2003 (Majdan - Azaliya)

- Bigoim 2008 (Bitaraplyk - Uzumgul)

- Biyagul 2015 (Galaly - Bigoim)

- Simfoniya 2000 (Maksut - Sakata)

5. Alisher Shail 2015 (Alvan - Sharida Shail):

- Gjuldzhan-shakh 2013 (Gajsan- Gerkana-Shakh)

- Funai-Hanum 2010 (Novruz - Fergana)

6.  Ganimed-Shakh 2015 (Bartang - Mamali):

- Gerkana-Shakh 2007 (Galaly - Garligach)

- Dzhanuri Nisa 2013 (Aknur- Dzhakhan)

7. Khalil Shael 2015 (Хаир- ЯфитШаэль):

- ЛютняНиса2005 (Gardash - Dzhida)

- Syujmyk-Shakh 2013 (Salamat-Shakh - Simfoniya)