stud farm
  • Русский
  • English
  • China

2019年产驹

20.05.2019

:

Alamir 褐色(Adonis - Ljutnia-Nisa)

Bayar-Shakh 黄骝色(Galaly - Birjuka)

Bektugan-Shakh 深枣红色(Galaly - Bigoim)

Gazanfar-Shakh 白色(Galaly - Funai-Hanum)

Gilgamesh-Shakh 金色(Galaly - Gamilya)

Mirgalim-Shakh 枣红色(Melebaidak - Agayana-Shakh)

:

Asmanur-Shakh 枣红色(Melebaidak - Akylly)

Gyezel-Shakhх骝色(Sarmat-Shakh - Gerkana)

Dilbar-Shakh 褐色(Bartang - Dzhanuri Nisa)

Ruta 黄骝色(Todos - Rusalka)