stud farm
  • Русский
  • English
  • China

2018年产驹

30.05.2018

:

Amar-Shakh 栗色(Tsair-Shael - Simfoniya)

Biarslan-Shakh 褐色(Bartang - Suyukli-Shakh)

Galigaraj-Shakh т.-骝色( Gedem-Shakh - Gaya-Shakh)

Ganat-Shakh 白色(Galaly - Psikheya)

Sanar-shakh 褐色(Tsair-Shael - Syujmyk-Shakh)

Gjulduz-shakh 金色(Galaly - Gamilya)

:

Ajsun-shakh 褐色(Sarmat-Shakh - Akylly)

Bakhar-shakh 骝色(Kemilgadir-shakh - Bakhtigul-shakh)

Melanta-shakh 枣红色(Tsair-Shael - Mamali)