stud farm
  • Русский
  • English
  • China

2017年产驹

30.06.2017

:

Bagor-shakh, т.-枣红色(Galaly - Bigoim)

Sagadat-shakh, 枣红色(Galaly - Sjuimik)

Dzhangarai-shakh, 骝色( Gedem-Shakh - Dzhanuri Nisa)

Gayar-Shakh, 骝色(Galaly - Gamilya)

Gabdiyar-shakh, 骝色(Bartang - Gerkana-Shakh)

:

Ajsel-Shakh, 褐色(Sarmat-Shakh - Akylly)

Kelebek-shakh, 白色(Bartang - Kelyata)

Garam-Shakh, 骝色(Bartang - Gaya-Shakh)