stud farm
  • Русский
  • English
  • China

2015年产驹

30.06.2015

:

Kemilgadir-shakh, 黄骝色(Galaly - Karmelita)

Polatgush-shakh, 褐色(Garant - Pandora)

Samgar-shakh, 褐色(Garant - Simfoniya)

 Ganimed-Shakh, 骝色(Bartang - Mamali)

:

Abzeli-shakh, 褐色(Bartang - Akylly)

Ajnikhal-Shakh, 骝色(Garant - Ajdjamal-Shakh)

Arzigul-shakh, 褐色(Garant - Aigul)

 Biyagul-Shakh, 黄骝色(Galaly - Bigoim)

Ajgyuler-Shakh, 黄骝色(Galaly - Afrodita-SuTek)