stud farm
  • Русский
  • English
  • China

2014年产驹

31.05.2014

:

Makkam-shakh, 枣红色(Masliat - Mamali)

Magderi-shakh, 黄枣红色(Masliat - Gensilik)

Gaikhar-shakh, 深枣红色(Garant - Gerkana-Shakh)

:

Agayana-Shakh, 褐色(Garant - Akylly)

Bazarkuli-shakh, 枣红色(Garant - Bigoim)

Suyukli-Shakh, 褐色(Garant - Simfoniya)