stud farm
  • Русский
  • English
  • China

2013年产驹

21.04.2013

Agala-shakh骝色(Salamat-Shakh - Akylly)

Budur-shakh, 褐色(Galaly - Bigoim)

Gurlan-shakh, 枣红色(Galaly - Gensilik)

Gjuldzhan-shakh, 骝色 (Gajsan- Gerkana-Shakh)

Sarmat-Shakh, 白色(Salamat-Shakh - Rovana)

Syujmyk-Shakh, темно-骝色(Salamat-Shakh - Simfoniya)